rodo

ZASADY PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (POLITYKA PRYWATNOŚCI)

podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679, z 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO)

Nasze dane

 1. Administratorem danych osobowych, które Państwo przekazujecie, jest SC EKO Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku, adres: 76-200 Słupsk, ul. Poznańska 10,
 2. Kontakt w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych:

e-mail:

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą, informacja dotycząca Państwa danych osobowych znajduje się w pkt I i III

Jeśli przekazujecie nam Państwo swoje dane służbowo (m.in. jako przedsiębiorcy, pracownicy lub współpracownicy naszych kontrahentów), informacja dotycząca Państwa danych osobowych znajduje się w pkt II i III

 I. Informacja dla zainteresowanych naszą ofertą

 Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla przygotowania i przedstawienia oferty, odpowiedzi na pytania, oraz zawarcia i wykonania umowy.

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych:
 • Przygotowanie oferty (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO)

Przekazane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty, której otrzymaniem wyraziliście zainteresowanie;

 • wykonanie umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO)

W przypadku zawarcia umowy, dane przekazane obecnie, a także w późniejszych kontaktach (niezbędne do zaprojektowania i wykonania produktów, zamówienia towarów lub dokonania uzgodnień), będą przetwarzane w celu wykonania umowy, w tym z tytułu gwarancji.

 • Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO);

W związku z wykonaniem umowy dane osobowe zawarte w dokumentach dotyczących sprzedaży (np. faktury, potwierdzenia odbioru towaru, protokoły) będą przechowywane i przetwarzane w celu i zakresie wynikającym np. z prawa podatkowego lub w celu wykonania obowiązków z rękojmi;

W razie konieczności dokumenty zawierające Państwa dane osobowe mogą być udostępniane w celu wykonywania kontroli przez uprawnione do tego organy i wyłącznie w zakresie odpowiednim do zakresu kontroli.

 • działanie na podstawie naszego usprawiedliwionego interesu polegające  na przechowaniu danych w bazie na wypadek Państwa ponownego zainteresowania naszą ofertą, w celu podejmowania działań marketingu bezpośredniego, a także w celu realizacji naszych uprawnień wynikających z zawartej umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO)

Przepisy rozporządzenia umożliwiają nam przechowywanie Państwa danych i kontaktowanie się z Państwem w celach marketingowych, jeśli dane te są przez nas odpowiednio chronione i szanowane i jeśli nie narusza to Państwa praw.

 1. Informacje o odbiorcach danych:

Państwa Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, poza  naszymi pracownikami w celu wykonywania ww. czynności oraz poza podmiotami, których udział  jest konieczny, abyśmy mogli prowadzić naszą działalność i kontaktować się z Państwem, takimi jak operatorzy pocztowi i telekomunikacyjni, administratorzy systemów elektronicznych, nasi podwykonawcy i dostawcy.

 1. Okres przetwarzania danych

Dane będą przetwarzane w czasie niezbędnym do realizacji ww. celów.

W zakresie marketingu bezpośredniego dane przestaną być przetwarzane po wyrażeniu przez Państwa sprzeciwu.

 

II. Informacja dla osób kontaktujących się z nami służbowo

 1. Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych:

Uzyskane od Państwa lub Państwa pracodawców lub zleceniodawców dane są lub będą przetwarzane w ramach kontaktów z Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą albo z Państwem jako przedsiębiorcami, w ramach:

 • przetwarzania dokumentacji i korespondencji otrzymywanej od innych podmiotów lub od Państwa jako  pracowników, współpracowników  lub kontrahentów lub do nich przekazywanych (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c i f RODO)
 • wykonywania umów (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO) zawartych z Państwem jako przedsiębiorcami,

W przypadku zawarcia umowy, dane przekazane obecnie, a także w późniejszych kontaktach (niezbędne do zaprojektowania i wykonania produktów, zamówienia towarów lub dokonania uzgodnień), będą przetwarzane w celu wykonania umowy, w tym z tytułu gwarancji.

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO);

W związku z posiadaniem i przetwarzaniem dokumentacji i korespondencji służbowej lub wykonaniem umowy dane osobowe zawarte w dokumentach dotyczących sprzedaży (np. faktury, potwierdzenia odbioru towaru, protokoły) będą przechowywane i przetwarzane w celu i zakresie wynikającym z np. prawa podatkowego lub w celu wykonania obowiązków z rękojmi;

W razie konieczności dokumenty zawierające Państwa dane osobowe mogą być udostępniane w celu wykonywania kontroli przez uprawnione do tego organy i wyłącznie w zakresie odpowiednim do zakresu kontroli.

 • działań na podstawie naszego usprawiedliwionego interesu polegających  na przechowywaniu  danych w bazie na wypadek potrzeby kontaktu w związku z realizacją naszych uprawnień lub uprawnień Państwa pracodawców, zleceniodawców lub Państwa jako kontrahentów (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO)

2. Informacje o odbiorcach danych:

Państwa Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, poza  naszymi pracownikami w celu wykonywania ww. czynności oraz poza podmiotami, których udział  jest konieczny, abyśmy mogli prowadzić naszą działalność i kontaktować się z Państwem, takimi jak operatorzy pocztowi i telekomunikacyjni, administratorzy systemów elektronicznych, nasi podwykonawcy i dostawcy, a także odpowiednie organy państwowe w ramach ich funkcji. Ale podmioty te nie mają  prawa do przetwarzania Państwa danych poza potrzebami wynikającymi z tej współpracy.

 1. Okres przetwarzania danych

Dane będą przetwarzane w czasie niezbędnym do realizacji ww. celów.

III. Informacja dla wszystkich osób, których dane przetwarzamy lub będziemy przetwarzać

 1. Państwa uprawnienia

Przysługuje Państwu prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne, niepełne, nieaktualne,

c) żądania usunięcia danych (jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania np. w celu wykonania obowiązków podatkowych)

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych (jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania, ale nie chcecie Państwo ich całkowitego usunięcia)

e) wniesienia sprzeciwu (wobec przetwarzania danych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO),

f) przenoszenia danych,

g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w przypadku przetwarzania niezgodnego z prawem)

2. Przetwarzanie danych na podstawie zgody

Jeśli będziemy chcieli przetwarzać przekazane dane w celu, który wymaga Państwa zgody, zwrócimy się o jej udzielenie i nie podejmiemy działań przed jej uzyskaniem. W przypadku jej wyrażenia będziemy mogli przetwarzać Państwa dane w celu, na jaki Państwo wyrazili zgodę. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w każdej chwili, ze skutkiem od daty cofnięcia.

 1. Stosowane przez nas sposoby ochrony danych

Państwa dane są przez nas chronione zarówno przed nieuzasadnionym dostępem jak i przed utratą poprzez stosowanie skutecznych zabezpieczeń sieciowych, mechanizmów kontroli dostępu, odpowiedniej organizacji pracy, a przede wszystkim przez kształtowanie w naszym Zespole odpowiedzialności za powierzone nam informacje.

 1. Pozostałe informacje

Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji (np. profilowania)

W celu realizacji uprawnień określonych w pkt 1 prosimy o kontakt na adres e-mail podany w pkt 1.